Festiwal Whisky i Wina

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest: Al.Capone Spółka z o.o. z siedzibą Zbylitowskiej Górze, ul. Krakowska 1, 33-113 Zbylitowska Góra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000711737, dla której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8733249490 REGON: 122538995.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisemnie na adres 33-113 Zbylitowska Góra, ul. Krakowska 1, jak i elektronicznej na adres: daneosobowe@alejacapone.pl.

3. Proces przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – („RODO”) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

4. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko Uczestnika, adres-email, numer telefonu.

5. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (organizacja festiwalu, promocja i marketing, obrona przed roszczeniami),

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przede wszystkim wynikających z przepisów prawa podatkowego,

6. W wypadku udostępnienia danych osobowych przez konsumenta wyłącznie na potrzeby związane z organizacja festiwalu (braku wyrażenia dodatkowej zgody na cele niezwiązane z uczestnictwem w festiwalu), dane te będą przetwarzane przez okres jego trwania, jak również przedawnienia ewentualnie powstałych roszczeń.

7. Jeżeli w związku z udziałem w promocji Konsument wyraził dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych, lub w celach marketingowych, Administrator informuje, że:

a) udzielenie zgody jest dobrowolne,

b) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO celach przesyłania aktualnych informacji marketingowych przez Administratora,

c) dane osobowe pozyskane na podstawie zgody Konsumenta, będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Konsument wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania, lub wycofa udzieloną zgodę.

8. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. Konsumentom, którzy wyrazili dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Skorzystanie z wyżej wskazanych praw odbywa się poprzez przesłania stosownego oświadczenia za pomocą jednego z kanałów kontaktowych wskazanych w ust. 2 niniejszego Regulaminu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Administrator nie udostępnia danych podmiotom trzecim, jak również nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.